Tham gia cộng đồng Discord của MOKB

Download

Tổng hợp firmware, Json, phần mềm keymap cho các bàn phím do MOKB Store bán ra.
 

Bàn phím do Neo Studio sản xuất (Neo65, Neo70.....)

Bàn phím do Qwertykeys sản xuất (QK65, QK75, QK80, QK100....)

Bàn phím do Owlab sản xuất (Jelly Epoch, Spring, Mr. Suit, Link65, Voice65, Voice Mini)

Bàn phím do Iris Lab sản xuất (JRIS65, JRIS75)

Bàn phím DEADLINE Studio sản xuất (New Retro #66, TPS40....)